A-HELP

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी योजना

केंद्र पुरस्कृत Accredited Agent for Health and Extension of Livestock Production (A- HELP) योजना

राज्यात शेतकरी, पशुपालक यांना ग्रामपातळीवर विविध पशुवैद्यकीय सेवा पुरविण्याकरीता पशुसंवर्धन विभागांतर्गत जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये, पशुवैद्यकीय दवाखाने

Read More