CBuD

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसामान्य प्रशासन विभाग

आता राज्यातील शासनाच्या तसेच खाजगी जमिनीवर खोदकाम करण्यापूर्वी Call Before u Dig (CBuD) या प्रणालीवर नोंदणी करणे बंधनकारक !

राज्यात उभारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करताना मोठया प्रमाणात उत्खनन केले जाते. या उत्खननामुळे त्याठिकाणी आधीच अस्तित्त्वात असलेल्या इतर पायाभूत

Read More