Fruit Crop Insurance

कृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

फळपीक विमा योजना आंबिया बहार निधी वितरीत 2021-22 – Fruit Crop Insurance Scheme Ambia Bahar Fund Distributed 2021-22

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२१-२२ मध्ये राज्य हिस्साची रु. १८० कोटी इतकी रक्कम विमा कंपनीस

Read More