Gram Panchayat Tax

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत कर व फी नियम (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम १२४ नियम १९६० तरतुदीनुसार)

भारतीय राज्यघटनेतील पंचायतराज हा अविभाज्य घटक आहे. भारतासारख्या आकाराने मोठ्या असलेल्या देशातील नागरिकांना त्यांचे हक्क व अधिकार प्राप्त व्हावेत. तसचे,

Read More
वृत्त विशेषमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतसरकारी कामे

ग्रामपंचायत कर आकारणी व दाव्यांच्या रकमांची वसुली (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १२४ ते १३० नुसार)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम नुसार ग्रामपंचायत कर आकारणी व दाव्यांच्या रकमांची वसुली हे प्रकरण आपण सविस्तर पाहणार आहोत, तसेच यामध्ये महाराष्ट्र

Read More