HVDS scheme

सरकारी योजनाउद्योग उर्जा व कामगार विभागकृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRविधी सेवा

एक शेतकरी एक डीपी योजना राबविण्यास मंजुरी २०२३ – (HVDS)

राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत कृषीपंप वीज जोडणी धोरण- २०२०” खालील शासन निर्णयातील संदर्भिय शासन निर्णय क्र. (१) अन्वये राबविण्यात येत आहे.

Read More