एक शेतकरी एक डीपी योजना सुरू; शासन निर्णय आणि यादी जारी – (HVDS)

सद्यस्थितीत राज्यात कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्याकरिता उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना खालील शासन निर्णयातील संदर्भीय शा. नि. क्र. (१) अन्वये राबविण्यात

Read more

एक शेतकरी एक डीपी योजनेसाठी (HVDS) महत्वाचा शासन निर्णय जारी

कृषी पंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे (HVDS) वीजजोडणी देणे तसेच, १०५ नवीन उपकेंद्र उभारणे या करिता लागणारा निधी रक्कम रु.२८०० कोटी

Read more