सरकारी योजनाकृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत थकीत अनुदान येणार लाभार्थ्यांच्या खात्यात !

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरु शकत नाहीत अशा शेतकन्यांसाठी राज्य शासनाने उपरोक्त शासन निर्णयान्वये भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरु केली आहे. तसेच, शासन निर्णयान्वये सदर योजनेत सुधारणा करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या परिपत्रकास अनुलक्षून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्यासाठी रु. १०४५०.०० लाख इतक्या निधीच्या कार्यक्रमास शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. आता संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पत्रान्वये सन २०२३-२४ करिता सदर योजनेंतर्गत निधी वितरीत करण्याची विनंती केली होती. त्यास अनुलक्षून शासन निर्णयान्वये सदर योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाचा २०००.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाचा निधी कृषि आयुक्तालयास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत थकीत अनुदान येणार लाभार्थ्यांच्या खात्यात !

१) राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड या योनजेची सन २०२३-२४ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु. ५०००.०० लाख (रुपये पन्नास कोटी फक्त) इतका निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

२) सदरचा निधी खालील लेखाशीर्षांतर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा.

मागणी क्र. डी-३ २४०१- पिक संवर्धन ११९, फलोत्पादन व भाजीपाला पिके, (०१) (३३) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, ३३-अर्थसहाय्य, (२४०१ A८८९)

३) या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

४) या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा विनियोग चालू आर्थिक वर्षातील बाबींकरीता करण्यात येईल.

५) सदर योजनेची नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदी तसेच वेळोवेळी केलेल्या सुधारणाच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करावी.

६) संचालक (फलोत्पादना यांनी सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतचा आढावा वेळोवेळी घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी आयुक्त (कृषी) यांचेमार्फत शासनास सादर करण्यात येईल.

७) सदर योजनेंतर्गत निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व शर्ती वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

८) वितरीत निधी तातडीने खर्च करावा व आहरित केलेला निधी बँक खात्यावर पडून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

९) प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६/का. १४३१, दिनांक १९.०१.२०२४ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१/२०२४/व्यय-१, दिनांक २२.०२.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय :

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत सन 2023-24 मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु. 5000.00 लाख एवढा निधी कृषि आयुक्तालयास वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – महाडीबीटी पोर्टलवर फळबाग लागवड अनुदान (फलोत्पादन) योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरू, असा करा ऑनलाईन अर्ज

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.