सरकारी योजनावृत्त विशेष

शेळी गट, गाई म्हशी गट, कुक्कुट पक्षी वाटप अनुदान योजना, २०२१ अर्ज सुरू – पशुसंवर्धन विभाग, उस्मानाबाद जिल्हापरिषद

उस्मानाबाद जिल्हापरिषद पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेळी गट, गाई म्हशी गट, कुक्कुट पक्षी वाटप अनुदान योजना २०२१ साठी अर्ज मागविले जात आहेत.

१. जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत (10 + 1) शेळ्यांचे गट वाटप करणेसाठी अर्ज मागणी:

सन 2021-22 या अर्थिक वर्षासाठी जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत (10 + 1) शेळ्यांचे गट वाटप करणेसाठी अर्ज मागविण्यात येत असून, जिल्ह्यास एकूण 44 शेळी गटाचे उदिष्ठ आहे. शेळीगटाची एकूण प्रकल्प किंमत रुपये 1,03,545/- असून ७५ टक्के अनुदान रुपये 77,659/- अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शेळीगटाचा तीन वर्षाच्या विम्याचा समावेश असून, शेळी गटाची खरेदी प्राधान्याने पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ यांचेकडून करण्यात येईल.

लाभार्थीची निवड:

>
 • दारिद्र्य रेषेखालील,
 • अत्यल्प भूधारक
 • अल्प भूधारक
 • सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात चालू नोंद असलेले)
 • महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र.१ ते ४ मधील) या प्राधान्य क्रमानुसार राहील. महिलांना ३० टक्के व दिव्यांगासाठी ५ टक्के आरक्षण राहील.
 • लाभार्थी निवड समिती, शेळी गट खरेदी समिती शासन नियमानुसार खरेदी प्रक्रिया पुर्ण करण्यात येईल.
 • योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा.

२. जिल्हास्तरीय अनुसुचित जाती उपयोजने अंतर्गत अनु.जाती/ नवबौध्द लाभार्थीना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणेसाठी अर्ज मागणी:

उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी प्रती तालुका ३० प्रशिक्षणार्थी या प्रमाणे एकूण २४० प्रशिक्षणार्थीचे उदिष्ठ असून पंचायत समितीस्तरावर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

प्रशिक्षणार्थीची निवड अनुसुचित जाती मधून करण्यात येईल, त्यामध्ये ३० टक्के महिला व ५ टक्के अपंगासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

पशुसंवर्धन विभागा मार्फत विविध योजने अंतर्गत लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रशिक्षण ३ दिवसाचे असून शासन निर्णयानुसार प्रती प्रशिक्षणार्थी १,०००/- रुपये मर्यादेत (सर्व अनुषंगिक बाबीवर) खर्च करण्यात येईल.

अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावयाचे असून अर्जा सोबत जातीचा दाखला, ग्राम पंचायत शिफारस, साक्षांकित फोटो/आधार कार्ड सादर करणे आवश्यक आहे.

३. जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत दुभत्या जनावरांच्या गटाचा पुरवठा करणेसाठी अर्ज मागणी:

सन 2021-22 या वर्षासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यास एकूण ५६ गाय/म्हैस गटाचे उदिष्ठ असून गाय/म्हैस गटाची एकूण प्रकल्प किंमत रुपये ८५,०६१ – च्या ७५ टक्के शासन अनुदान रुपये ६३,७९६/- अनुज्ञेय राहील. यामध्ये तीन वर्षाच्या विम्याचा समावेश आहे.

लाभार्थीची निवड:

 • दारिद्र रेषेखालील
 • अत्यल्प भूधारक
 • अल्प भूधारक
 • सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात चालू नोंद असलेले)
 • महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र.१ ते ४ मधील) या प्राधान्य क्रमानुसार राहील. महिलांना ३० टक्के व दिव्यांगासाठी ५ टक्के आरक्षण राहील.
 • लाभार्थी निवड समिती, गाय गट खरेदी समिती, व खरेदी प्रक्रिया शासन नियमानुसार पुर्ण करण्यात येईल.
 • योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा.

४. एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम अंतर्गत एकदिवसीय सुधारीत कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटप अर्ज मागणी:

एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम अंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर एक दिवसीय सुधारीत कुक्कुट पक्षांच्या 100 पिल्लांचे गट वाटप करणेसाठी सन 2021-22 या वर्षासाठी एकूण 131 गटाचे उदिष्ठ असून प्रकल्प किंमत रुपये १६,०००/- आहे. ५० टक्के शासकिय अनुदान म्हणजेच रुपये ८,०००/- अनुज्ञेय राहील. यामध्ये रुपये २,०००/- ची पिल्ले व रु. ६,०००/- चे खाद्य याचा समावेश आहे. उर्वरीत ५० टक्के लाभार्थी हिस्सा रुपये ८,०००/- मधून लाभार्थीने पक्षांचा निवारा, खाद्याची भांडी, पाण्याची भांडी, औषधी यावर खर्च करावयाचा आहे.

लाभार्थीची निवड:

 • दारिद्र रेषेखालील
 • भूमिहिन शेतमजूर (तलाठी यांचे भूमिहिन असल्याचे प्रमाणपत्र)
 • मागासवर्गिय (अनु. जाती/जमाती)
 • अत्यल्प व अल्प भूधारक, या प्राधान्य क्रमानुसार राहील. महिलांना ३० टक्के व दिव्यांगासाठी ५ टक्के आरक्षण राहील.
 • लाभार्थी निवड समिती, शासनाने निश्चित केलेली असून, योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा.

५. जिल्हा वार्षीक आदिवासी उपयोजने अंतर्गत शेळ्यांचे गट वाटप करणेसाठी अर्ज मागणी:

सन 2021-22 या वर्षीसाठी एकूण १८ शेळी गटाचे उदिष्ठ असून उस्मानाबाद जिल्ह्यात सदर योजनेअंतर्गत एकूण प्रकल्प किंमत रुपये ७१,२३९/- असून ७५ टक्के अनुदान रुपये ५३,४२९/ अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शेळीगटाचा तीन वर्षाच्या विम्याचा समावेश आहे. शेळी गटाची खरेदी प्राधान्याने पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ यांचेकडून करण्यात येणार आहे.

लाभार्थीची निवड:

 • दारिद्र रेषेखालील,
 • अत्यल्प भूधारक
 • अल्प भूधारक, बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र.१ ते ४ मधील) या प्राधान्य क्रमानुसार राहील.
 • सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात चालू नोंद असलेले).
 • महिलांना 30 टक्के दिव्यांगासाठी ५ टक्के आरक्षण असणार आहे.
 • लाभार्थी निवड समिती, शेळी गट खरेदी समिती शासनाने निश्चित केली आहे त्या प्रमाणे खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.
 • योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा.

६. जिल्हा वार्षीक आदिवासी उपयोजने अंतर्गत २ दुधाळ जनावरांचा गट वाटप करणेसाठी अर्ज मागणी:

उस्मानाबाद जिल्ह्यास सन 2021-22 या वर्षासाठी एकूण १५ गाय गटाचे उदिष्ठ असून प्रकल्प किंमत रुपये ८५,०६१/- असून ७५ टक्के अनुदान म्हणजेच रुपये ६३,७९६/- अनुज्ञेय राहील. यामध्ये तीन वर्षाच्या विम्याचा समावेश आहे.

लाभार्थीची निवड:

 • दारिद्रय रेषेखालील
 • अत्यल्प भूधारक
 • अल्प भूधारक
 • सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात चालू नोंद असलेले)
 • महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र.१ ते ४ मधील) या प्राधान्य क्रमानुसार राहील. महिलांना ३० टक्के व दिव्यांगासाठी ५ टक्के आरक्षण राहील.
 • लाभार्थी निवड समिती, गाय गट खरेदी समिती शासनाने निश्चित केली आहे त्या प्रमाणे खरेदी प्रक्रिया पुर्ण करण्यात येईल.
 • योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा.

७. अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थीना 100 एकदिवसीय सुधारीत कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटप अर्ज मागणी:

एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम अंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर 100 एक दिवसीय सुधारीत कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटप करणेसाठी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण १२५ गटाचे उदिष्ठ असून प्रकल्प किंमत रुपये १६,०००/- आहे. ५० टक्के शासकिय अनुदान म्हणजेच रुपये ८,०००/- अनुज्ञेय राहील. यामध्ये रुपये २,०००/- ची पिल्ले व रु. ६,०००/- चे खाद्याचा समावेश आहे. उर्वरीत ५० टक्के लाभार्थी हिस्सा रुपये ८,०००/- मधून लाभार्थीने पक्षांचा निवारा, खाद्याची भांडी, पाण्याची भांडी, औषधी यावर खर्च करावयाचा आहे.

लाभार्थीची निवड:

 • दारिद्र रेषेखालील
 • भूमिहिन शेतमजूर (तलाठी यांचे भूमिहिन असल्याचे प्रमाणपत्र)
 • मागासवर्गिय (अनु. जाती/जमाती)
 • अत्यल्प व अल्प भूधारक, या प्राधान्यक्रमानुसार राहील.
 • महिलांना ३० टक्के व दिव्यांगासाठी ५ टक्के आरक्षण राहील.
 • लाभार्थी निवड समिती, शासनाने निश्चित केली आहे.
 • योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा.

८. दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्धतेसाठी सुधारणा कार्यक्रम (वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम) :

या योजने अंतर्गत १०० टक्के अनुदानावर दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्धतेसाठी सुधारणा कार्यक्रम (वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम) अंतर्गत वैरण बियाणे वाटप करणेसाठी सन 2021-22 या वर्षासाठी एकूण 875 लाभार्थीचे उदिष्ठ असून यामध्ये रुपये 1500/- मर्यादेत सुधारित वैरण बियाणे/ठोंबे वाटप करण्यात येतील.

लाभार्थीची निवड:

 • अल्प भुधारक
 • अत्यल्प भुधारक शेतकरी
 • लाभार्थीकडे 3 ते 4 जनावरे असणे आवश्यक आहे.
 • योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा.

अर्ज नमुना : शेळी गट, गाई म्हशी गट, कुक्कुट पक्षी वाटप अनुदान योजनेसाठी अर्ज नमुना डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी उद्योगांना ९० टक्के कर्ज; ऑनलाईन अर्ज सुरु

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.