स्वीय निधी

जिल्हा परिषदवृत्त विशेष

मागासवर्गीय व दिव्यांगांना स्वीय निधीचा आधार – Self-funding support for backward class and disabled

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून स्वीय निधीमधून विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये मागासवर्गीयांकरिता राखीव 20 टक्के स्वीय निधीतून घरकुल योजना, दिव्यांगासाठी

Read More