सामान्य प्रशासन विभाग

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसामान्य प्रशासन विभाग

आता करा योजनांचे अनुदान शासनाला दान – MahaDBT give it up subsidy

राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा आर्थिक लाभ पात्र लाभार्थ्यांना पोहचविण्याकरिता महाआयटी मार्फत महाडीबीटी हे पोर्टल विकसीत केले आहे. महाडीबीटी पोर्टलचा उद्देश

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसामान्य प्रशासन विभाग

आता राज्यातील शासनाच्या तसेच खाजगी जमिनीवर खोदकाम करण्यापूर्वी Call Before u Dig (CBuD) या प्रणालीवर नोंदणी करणे बंधनकारक !

राज्यात उभारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करताना मोठया प्रमाणात उत्खनन केले जाते. या उत्खननामुळे त्याठिकाणी आधीच अस्तित्त्वात असलेल्या इतर पायाभूत

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामेसामान्य प्रशासन विभाग

आपले सरकार २.० – तक्रार निवारण प्रणालीची कार्यपध्दती अद्ययावत ! Aaple Sarkar 2.0 Grievances Maharashtra

नागरिक आणि प्रशासन यांना ऑनलाईन संवाद साधण्यासाठी सेतू निर्माण करणारा ‘आपले सरकार २.०’ हा शासनाचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. तसेच पी.

Read More
जिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामेसरकारी योजनासामान्य प्रशासन विभाग

आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र देणेबाबत शासन परिपत्रक जारी ! EWS Certificate

कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर नार्च, २०२० पासून शासकीय कार्यालये बंद होती. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच इतर निवड प्राधिकरणांकडून घेण्यात आलेल्या

Read More
RTIमाहिती अधिकारवृत्त विशेषसामान्य प्रशासन विभाग

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१)(क) व (ख) च्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत राज्य शासनाने वेळोवेळी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना सूचना दिल्या आहेत. शासन

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामेसामान्य प्रशासन विभाग

आपले सरकार तक्रार निवारण प्रणाली मधील तक्रारींबाबत करावयाची कार्यवाही !

राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या तक्रारीचे ऑनलाईन पध्दतीने एकाच ठिकाणी निवारण करुन घेता यावे, यासाठी “आपले सरकार” ही तक्रार निवारण प्रणाली मंत्रालयीन

Read More