घरकुल योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

धनगर समाज घरकुल योजना : जळगाव व गोंदिया जिल्हयातील घरकुल लाभार्थी यादी जारी

जळगाव आणि गोंदिया जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या योजनेसाठी निधी जारी केला असून घरकूल लाभार्थ्यांची यादी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केली आहे.

धनगर समाज घरकुल योजना – जळगाव जिल्हा:

दि. ६/९/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम भटक्या जमाती – क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेत्तर्गत सहायक आयुक्त समाज कल्याण जळगाव यांच्याकडून १९२ लाभार्थ्याची शिफारस प्राप्त झाली आहे, त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण जळगाव यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी समितीच्या मान्यतेने प्राप्त झालेल्या १९२ वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा प्रस्तावास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी रु. २३०.४० (अक्षरी रु. दोन कोटी तीस लाख चाळीस हजार) खालील अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

सोबत जोडलेल्या सुचीनुसार आवश्यक निधी State Management Unit Rural Housing (SMU – RH) यांच्या मार्फत वितरीत करण्यात येईल. सहायक आयुक्त समाज कल्याण जिल्हासमिती मार्फत State Management Unit Rural Housing (SMU – RH) समन्वय क्रियान्वयन करतील.

याबाबतचा खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी -३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०४) भटक्या जमाती क यांचे कल्याण (०३) (०४) भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना कार्यक्रम) (२२२५ – एफ ४६१) ३१.

शासन निर्णय आणि जळगाव जिल्हा घरकुल लाभार्थ्यांची यादी:

जळगाव जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या योजनेसाठी निधी उपलब्धतेबाबत शासन निर्णय आणि SINRIN सन २०२१-२२ मध्ये जळगाव जिल्हयातील भटक्या जमाती – क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरकूल योजना जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

धनगर समाज घरकुल योजना – गोंदिया जिल्हा:

दि. ६/९/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णया नुसार धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम भटक्या जमाती – क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेत्तर्गत सहायक आयुक्त समाज कल्याण गोंदिया यांच्याकडून १५ लाभार्थ्यांची शिफारस प्राप्त झाली आहे, त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण गोंदिया याच्यामार्फत जिल्हाधिकारी समितीच्या मान्यतेने प्राप्त झालेल्या १५ वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा (सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद) प्रस्तावास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी रु. १८.०० लक्ष (अक्षरी रु. अठरा लाख) खालील अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

सोबत जोडलेल्या सुचीनुसार आवश्यक निधी State Management Unit Rural Housing (SMU – RH) यांच्या मार्फत वितरीत करण्यात येईल.

सहायक आयुक्त समाज कल्याण जिल्हासमिती मार्फत State Management Unit Rural Housing (SMU – RH) समन्वय क्रियान्वयन करतील. लेखाशिर्ष २२२५, याबाबतचा खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी -३, मुख्य अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०४) भटक्या जमाती -क यांचे कल्याण (०३) (०४) भटक्या जमाती – क

शासन निर्णय आणि गोंदिया जिल्हा घरकुल लाभार्थ्यांची यादी:

गोंदिया जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या योजनेसाठी निधी उपलब्धतेबाबत शासन निर्णय आणि परिशिष्ट – अ सन २०२१-२२ मध्ये गोंदिया जिल्हयातील भटक्या जमाती – क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरकूल योजना जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण); लाभार्थ्यांची घरकुल यादी, हप्त्याचा तपशील व FTO ट्रॅकिंग ई. ऑनलाईन चेक करा !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.