उच्च व तंत्र शिक्षण विभागवृत्त विशेष

“महाराजा सयाजीराव गायकवाड-सारथी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना”

महाराष्ट्र राज्यातील अधिवासी असलेल्या “मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा” जातीतील गुणवंत मुला-मुलीना “महाराजा सयाजीराव गायकवाड-सारथी गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत सन २०२३-२४” करिता पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पीएच.डी.) विशेष अध्ययन करण्यासाठी रिक्त राहिलेल्या जागांसाठी विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृतीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा- कुणबी व कुणबी-मराठा जातीतील ज्या विद्यार्थ्यांनी सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांत पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पीएच.डी) अभ्यासक्रमाकरिता QS (Quacquareli Symonds) World Ranking २०० च्या आत रॅन्कींग असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतला असेल, अशा विद्यार्थ्यांकरिता नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सारथी २०२२/प्र.क्र.२८९/का. १४२५० अ दि. २० जुलै २०२३ नुसार सदर शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत पात्र उमेदवाराकडून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी ऑनलाइन (Online) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. शासन निर्णय क्र. सारथी- २०२३/प्र.क्र.३५/का.१४२५-अ दि. ०६ नोव्हेंबर, २०२३ नुसार या शिष्यवृत्तीकरिता पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका जागासाठी १८ विद्यार्थी व डॉक्टरेट (Ph.D) करिता ०३ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. उर्वरित जागांसाठी विद्यार्थ्यांनी खालीलप्रमाणे शाखानिहाय/अभ्यासक्रमनिहाय अर्ज करावेत.

शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे आहेतः

उमेदवार व उमेदवाराचे आई वडील अथवा पालक भारताचे नागरिक तसेच महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असावेत.

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या व प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे अद्यावत (सन २०२३) मधील) QS (Quacquarelli Symonds) World Ranking २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे.

अ.क्र. अभ्यासक्रमाचे नाव पदव्युत्तर पदवी / पदविका रिक्त शिष्यवृत्ती संच डॉक्टरेट (Ph.D) रिक्त शिष्यवृत्ती संच एकूण रिक्त शिष्यवृत्ती संच
अभियांत्रिकी ११
वास्तुकलाशास्र
व्यवस्थापन
विज्ञान १२
वाणिज्य/ अर्थशास्र
कला
विधी अभ्यासक्रम
औषध निर्माण शास्त्र
एकूण ३२ २२ ५४

उमेदवाराच्या पालकांचे कुटुंबाचे व उमेदवार नोकरी करीत असल्यास त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न धरून सर्व मार्गानी मिळणारे मागील आर्थिक (२०२२-२३) मधील एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखापेक्षा जास्त नसावे.

या योजनेच्या सविस्तर अटी व शर्ती, पात्रता, वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता मिळणारे लाभ व निवड पद्धत, सुधारित वेळापत्रक इत्यादी माहितीकरिता सारथी संस्थेचे संकेतस्थळास https://sarthi-maharashtragov.in/ वेळोवेळी भेट द्यावी.

नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सारथी २०२२/प्र.क्र. २८९/का १४२५-अ दि. २० जुलै, २०२३ मधील परिशिष्ठ-अ व परिशिष्ठ- ब मध्ये नमूद बाबीनुसार प्राप्त अर्जाबाबत मंजुरीची कार्यवाही करण्यात येईल.

इच्छुक उमेदवारांनी https://sarthi-maharashtragov.in/ या संकेतस्थावर ऑनलाइन (Online) पद्धतीने अर्ज भरावा व ऑनलाइन (Online) भरलेल्या अर्जाची मूळ प्रत, प्रमाणपत्रे त्यांच्या साक्षांकित प्रती पडताळणीसाठी, सारथी मुख्यालयास खालील वेळापत्रकानुसार सादर करावीत.

अ.क्र. कार्यक्रम कालावधी
संकेतस्थळावर ऑनलाइन (Online) पद्धतीने अर्ज भरणे व आवश्यक प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे ऑनलाइन (Online) अर्जात सोबत अपलोड करणे. दि. १६ डिसेंबर, २०२३ ते १५ जानेवारी, २०२४
ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची प्रत, मूळ प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे त्यांच्या स्वसाक्षांकीत प्रतीसह पडताळणीसाठी सारथी संस्थेच्या बालचित्रवाणी, सी टी सव्हे क्रमांक १७३. बी/१. गोपाळ गणेश आगरकर रोड, पुणे ४११००४, येथील मुख्य कार्यालयात सादर करावे. दि. १६ डिसेंबर, २०२३ ते २० जानेवारी, २०२४ (सायंकाळी ६.१५ वा. पर्यंत) कार्यालयीन वेळेत.

टीप:- ऑनलाइन (Online) स्वरूपातील अर्जाशिवाय इतर कोणत्याही पद्धतीने अर्ज सादर केल्यास तो अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. इच्छुक उमेदवारांनी वरील नमूद कालावधीतच अर्ज दाखल करण्याची दक्षता घ्यावी.

हेही वाचा – लक्ष्यित क्षेत्रांमधील उच्च माध्यमिक मधील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षण योजना 

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.