आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेष

नवीन आधार सेवा केंद्र वाटपासाठी अर्ज सुरू, पहा अटी शर्ती – Aadhaar Seva Kendra Yavatmal District

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई- गव्हर्नस कृती कार्यक्रमातर्गत जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात नागरीकापर्यंत शासकीय व निमशासकीय सेवा पोहचविण्याकरीता कॉमन सर्व्हिस सेंटर योजना जिल्ह्यात सन. २०१८ पासून राबविल्या जात आहे. आधार सेवा केंद्र स्थापन करण्याकरीता रिक्त असलेल्या ठिकाणी अर्ज मागविण्यात येत आहे.

अर्ज स्विकारण्याचा कालावधी – दिनांक ०७/०३/२०२२ ते १८/०३/२०२२

आधार कीट वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया होईपर्यंत अर्जदारांनी वेळोवेळी यवतमाळ जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सूचना पहावी. या संदर्भात स्वतंत्र पत्र व्यवहार करण्यात येणार नाही. किंवा दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला जाणार नाही. याची सर्व अर्जदारांनी नोंद घ्यावी.

सदर आधार सेवा केंद्राकरीता अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन इमारत, दुसरा माळा, (आधार विभाग) यवतमाळ येथे शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळून कार्यालयीन वेळेत अर्ज व सोबत जोडावयाच्या प्रमाणपत्राच्या सांक्षाकित प्रतीसह दिनांक १८/०३/२०२२ रोजी सांयकाळी ५.०० वाजेपर्यंत सादर करता येईल. उशिरा प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केल्या जाणार नाही.

अर्जासोबत सादर करावयाचे कागदपत्रे :

१) विहीत नमुन्यातील अर्ज,
२) आधार कार्ड,
३) पॅन कार्ड
४) शैक्षणिक अर्हता किमान १२ उतीर्ण व त्यापुढील.
५) ऑपरेटर/सुपरवायझर परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (आधार NSEIT परीक्षा)
६) आपले सरकार सेवा केंद्रातुन सेवा पुरविण्यात आल्या असल्याबाबत १ (एक) वर्षाचा अहवाल,

अटी व शर्ती :

१) महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १६/०९/२०१७ रोजी प्रसिध्द केलेला आधार सेवा केंद्राबाबतच्या शासन निर्णयामध्ये नमुद निर्देशास अधिन राहून आधार केंद्राची नियुक्ती व कार्यन्वीत केल्या जाईल. तसेच आवेदकांना सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

२) मा. प्रधान सचिव, (माहिती व तंत्रज्ञान) मंत्रालय मुंबई यांचे दिनांक १२/०९/२०१८ चे पत्रामध्ये नमुद सुचनांप्रमाणे आधार सेवा केंद्र हे शासकीय कार्यालयामध्ये कार्यन्वीत करणे आवेदकास बंधनकारक राहील.

३) नविन आधार संच देण्यात येणा-या अर्जदाराकडे जिल्हा प्रशासनाकडून वाटप करण्यात आलेले आपले सरकार सेवा केंद्र असणे आवश्यक आहे. (फक्त CSC केंद्र असणाऱ्या व्हीएलईनी अर्ज करू नयेत.)

४) अर्जदाराकडे आपले सरकार सेवा केंद्र हे जाहीरातीत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या मंडळनिहाय यादीमधील गांवामध्ये असणे आवश्यक आहे.

५) एका जागेसाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास निवड प्रक्रीया राबविण्याचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्वतः कडे राखून ठेवीत आहे.

६) अर्जदार हा महाराष्ट्र शासनाने नेमुन दिलेल्या महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत रजिस्टर होणार असल्यामुळे सदर अर्जदारास महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळाने निर्धारीत केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

७) शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार केंद्र चालु ठेवणे, शासनाने ठरवून दिलेले दरपत्रक केंद्रावर दर्शनी भागात प्रसिध्द करणे, तसेच ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्काची आकारणी न करणे, शासनाने पुरविलेल्या आज्ञावली इत्यादीचे योग्य वापर व संरक्षण व जतन करणे आवेदकास बंधनकारक राहील.

८) आधार सेवा केंद्र हे UIDAI मार्गदर्शक सुचनांनुसार अधिसुचीत ठिकाणीच चालविणे क्रमप्राप्त राहील. केंद्राचे ठिकाण बदलण्यात आले असे निदर्शनास आल्यास, गंभिर स्वरूपाची चुक समजून केंद्र रद्द करण्यात येईल. तसेच आधार कायद्यानुसार दंड आकारण्यात येईल.

९) अर्जामध्ये माहिती चुकीची दिली असेल तर संबंधितांचा अर्ज रद्द करण्यात येईल. व चुकीची माहिती सादर केल्याप्रकरणी कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.

१०) आधार सेवा केंद्राना शासनाने तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत वेळोवेळी देण्यात येणा-या निर्देशाचे/ सुचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच आधार केंद्राबाबत आवश्यक ती माहिती व अहवाल मागविल्यास मुदतीत सादर करणे बंधनकारक राहील.

११) शासनाकडून प्राप्त झालेल्या साहित्याचा काटकसरीने वापर करून संरक्षण व जतन करणे आवेदकास बंधनकारक राहील.

१२) महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळ यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी हे आधार सेवा केंद्राची संपूर्ण तपासणी करु शकतील. आवेदकास मागणी केलेला अभिलेख तपासणीस उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील.

१३) जाहिरातीमध्ये दर्शविलेल्या आधार सेवा केंद्राच्या ठिकाणामध्ये घट किंवा वाढ करण्याबाबत तसेच जाहीरातीमध्ये बदल करणे संदर्भात जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा सेतु समिती, यवतमाळ यांनी घेतलेला निर्णय अंतिम राहील. याबाबत भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा दावा करता येणार नाही.

अधिकृत संकेतस्थळ यवतमाळ जिल्हा – https://yavatmal.gov.in

हेही वाचा – आधार अपडेट सेंटरसाठी असा करा ऑनलाईन नोंदणी अर्ज (CSC Aadhaar UCL Center)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.